Raffle prizes 2023

Mia Frankedal
Mia Branzell
Annika Niering
Mia Frankedal
Bo Ranman
Julia Norman
Torbjörn Hahne
Lena Lavén
Julia Norman
Bo Ranman
Monica Månsson
Outi Andersson
Kirsten Holbek
Helena Gavois
Kristina Frenguelli
Tina Weidelt
Mikael Sandhagen
Christina Abrahamsson
Nisimo Pochat
Torbjörn Hahne
Torbjörn Hahne
Linda Pabst
Julia Norman
Lotta Claesson